Pārvaldība

Decentralizācija rīcībpolitikā

Saskaņā ar pašreiz pieejamiem datiem ir daudzas lauku skolas, kurās klasē ir 2-5 skolēni. Pašreizējā pārvaldības sistēmā darbs šādā skolā ir neefektīvs, jo pārāk daudz pedagogu strādā ar nelielu skolēnu skaitu. Tā kā skolas un situācijas ir dažādas, nav iespējams precīzi reglamentēt "no augšas", kā šādā gadījumā būtu jāstrādā. Tāpēc nepieciešams "atbrīvot" sistēmu: jāļauj skolas pedagoģiskajai komandai lemt par pedagoģiskā procesa organizāciju.
Pašreiz Latvijā visu skolu darbību sīki un smalki reglamentē dažādi normatīvi, vadlīnijas, instrukcijas utt. Šo noteikumu mērķis ir par izglītības procesu padarīt atbildīgu nevis cilvēku, bet normu. Tas nav pieņemami: ir nepieciešams veidot sistēmu, kurā izglītības darbinieki ir atbildīgi par rezultātiem, sniedzot viņiem maksimālu rīcības brīvību, lai šos rezultātus sasniegtu.

Centralizācija administrācijā

Nelielām skolām, kurās strādā līdz 10 skolotājiem, nav nepieciešama atsevišķa grāmatvedība. Tāpēc grāmatvedības un citi administratīvie jautājumi ir kārtojami centralizēti. Nelielās lauku skolas administratīvā ziņā var veidot kā lielāko skolu filiāles.

Birokrātijas pēc iespējas mazāk

Latvijas skolu sistēmai ir nepieciešams cita veida kontroles un paškontroles mehānisms, kas padara pašas skolas atbildīgākas un mazina birokrātiskā aparāta nepieciešamību.
Pašreizējai autoritatīvajai pārvaldības sistēmai būtu jākļūst demokrātiskai. Lai to panāktu, var izmantot šādu sistēmu:

  • katra mācību priekšmeta visi speciālisti apvienojas asociācijā/ biedrībā, kurā ar pašu noteiktu pašpārvaldes mehānismu nosaka mācību priekšmeta saturu, standartu, kontroles mehānismu, kvalifikāciju, plāno un organizē mācību priekšmetu olimpiādes, plāno pedagogu skaitu, vecumu utt. Tādā veidā gan elastīgi un demokrātiski veidotos pārvaldība, gan izteikti mazinātos reglamentējošo un konrolējošo iestāžu izmaksas.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License