ATR

Kvalitatīva izglītība lauku skolās kā administratīvi teritoriālās reformas sastāvdaļa.

Mēs rēķināmies ar to, ka administratīvi teritoriālā reforma tiks realizēta, un Latvijas laukos būs citāda administrēšanas kārtība. Daļa novadu izveidosies saskaņā ar valdības plānoto, daļa - veidosies saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm, jebkurā gadījumā, veidojoties jaunai pārvaldībai novados, loģiski jāveido jauna mazo skolu pārvaldība.

Ir vairāki varianti (kuri var cits citu papildināt un var tikt realizēti paralēli), kā veidot mazo skolu pārvaldību:
a) Piešķirt mazajām skolām īpašu tiesisku statusu, pamatojoties uz to, ka ikvienā apdzīvotā vietā nepieciešams saglabāt skolu neatkarīgi no bērnu skaita. Dzimstībai samazinoties, skolēnu skaits arvien samazinās, bet, kamēr apdzīvotajā vietā ir sākumskolas vecuma bērni, skola būtu jāsaglabā. Mūsu priekšlikumi:

  • izveidot atbilstošu metodiku darbam apvienotajās klasēs,
  • sertificēt skolotājus darbam ar šādu metodiku,
  • saskaņā ar mazās skolas statusu vienkāršot skolas dokumentāciju, piemēram, dot iespēju pašam pedagogam paplašināt atbildību un pārvaldīt skolu (dokumentācija pārsvarā elektroniskā veidā un galvenokārt saistīta ar darbu klasē, kā arī nelielā apjomā grāmatvedība, lietvedība),
  • atvieglot skolas materiālajam nodrošinājumam piemērojamās prasības,
  • finansējums nāk uz skolu līdzi katram bērnam, un skolas vadītājs pats saskaņā ar likumu organizē naudas izlietojumu

b) Mazās skolas var darboties kā novada lielo skolu filiāles, t.i., direktors ar pedagoģisko komandu darbu plāno un realizē visās skolās. Attiecīgi arī naudu plāno direktors.
Šeit pastāv centralizētai sistēmai raksturīgie riski: iespējama nevienlīdzīga resursu sadale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License